Kariera

Kariera

Poszukujemy rzetelnych pracowników chcących rozwijać się zawodowo w dziedzinie nieruchomości. Szczególnie zależy nam na długotrwałej współpracy przynoszącej korzyści pracownikowi, klientowi i pracodawcy. Chcemy budować twórczą atmosferę w oparciu o nowoczesne narzędzia i procedury. Czekamy na Ciebie, Twoje doświadczenia i pomysły. 

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko:


Zarządca / administrator nieruchomości

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • samodzielna obsługa nieruchomości w zakresie administracyjnym, przy wsparciu działu księgowości i działu technicznego oraz przełożonych,
 • nadzór nad pracą firm obsługujących nieruchomości,
 • przygotowywanie i prowadzenie zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,
 • wykonywanie rozliczeń mediów,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami,
 • dbałość o zachowanie najwyższych standardów obsługi i wizerunek Firmy.

Idealny kandydat posiada:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku i/lub wykształcenie kierunkowe,
 • praktyczną znajomości przepisów związanych z nieruchomościami,
 • umiejętność obsługi komputera wraz z programami pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kategorii B i gotowość do wykorzystywania samochodu do celów służbowych,
 • łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z klientami,
 • wysoką kulturę osobistą,
 • otwartą głowę i elastyczność w działaniu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,
 • rynkowe wynagrodzenie proporcjonalne do ilości obsługiwanych nieruchomości,
 • szkolenia wewnętrzne oraz udostępnianie sprawdzonych procedur,
 • możliwość rozwoju zawodowego pod okiem doświadczonych profesjonalistów,
 • pracę w przyjaznym zespole.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres: biuro@admico.pl


Specjalista ds. technicznych

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • przeprowadzanie wizji lokalnych na budynkach, w związku z występującymi usterkami
 • ustalanie zakresów prac remontowych / naprawczych 
 • pozyskiwanie ofert, ich weryfikacja i negocjacje
 • koordynowanie realizacji zleconych prac
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi robotami
 • wprowadzanie danych do systemu informatycznego
 • współpraca z działem zarządzanie nieruchomościami

Od kandydata oczekujemy: 

  • wiedzy technicznej w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych na budynkach mieszkalnych
  • doświadczenia w pozyskiwaniu ofert i koordynacji prac remontowych
  • umiejętności diagnozowania problemów technicznych na budynkach w trakcie ich użytkowania
  • umiejętności pracy pod presją czasu
  • samodzielności w podejmowaniu decyzji
  • dobrej obsługi komputera oraz pakietu MS Office
  • czynnego prawa jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w przyjaznym zespole

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres: biuro@admico.pl


 

Informacja Administratora danych:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ADMICO Wielkopolskie Spółki Zarządzające Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-212) przy ul. Gustawa Potworowskiego 11, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem 0000042187, NIP 9720961040, REGON 639687195,
2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko zawarte w ogłoszeniu.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
b) w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO,
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.
6. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Jeżeli zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia prosimy o wyrażenie poniższej zgody:
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy) zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.