Admico

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to zadanie, które warto powierzyć doświadczonym specjalistom, a właśnie takich zatrudnia Admico Sp. z o.o.. Jako ceniony zarządca nieruchomości, swą ofertę kierujemy zarówno do właścicieli nieruchomości o charakterze komercyjnym, jak i wspólnot mieszkaniowych.

Proponujemy sprawne zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,nieruchomościami przeznaczonymi na wynajem, a także budynkami biurowymi czy placówkami oświatowymi. Zadaniem zarządcy nieruchomości jest też kompleksowe przygotowanie lokalu do najmu oraz przeprowadzenie wszelkich formalności związanych z całym okresem wynajmowania.

Trzeba pamiętać, że zarządzanie nieruchomościami to nie tylko obsługa techniczna i administrowanie nieruchomościami, ale też usługi prawne i księgowe, a pod każdym tym względem w Admico Sp. z o.o. możecie Państwo liczyć na najwyższy standard obsługi.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej

We współpracy z właścicielami lokali i zarządem wspólnoty oferujemy wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.

Świadczymy usługi w zakresie trzech podstawowych etapów:
ETAP I – Przygotowawczy

 • Przejęcie wszelkich dokumentów i informacji związanych z budynkiem przy pomocy sprawdzonych wzorów protokołów zdawczo - odbiorczych.
 • Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, infrastruktury, zabezpieczeń, kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń nieruchomości przy pomocy specjalistów z uprawnieniami budowlanymi.
 • Zbadanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz kontrola jego zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego.
 • Uzyskanie numeru Nip i Regon dla Wspólnoty Mieszkaniowej (w przypadku gdy wspólnota jeszcze ich nie posiada).
 • Zawarcie w imieniu Wspólnoty umów z dostawcami mediów lub kontrola już zawartych.
 • Zawarcie w imieniu Wspólnoty umowy o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem nieruchomości oraz od ognia i innych zdarzeń losowych oraz następstw szkód wodno-kanalizacyjnych.
 • Zorganizowanie prowadzenia księgowości Wspólnoty i rozliczeń z tytułu eksploatacji budynku.

ETAP II – Bieżąca praca Wspólnoty

 • Zorganizowanie utrzymania w czystości terenów Wspólnoty oraz ochrony i ew. renegocjowanie dotychczas obowiązujących stawek wynagrodzenia firm.
 • Zapewnienie przeprowadzania okresowych i doraźnych przeglądów technicznych nieruchomości oraz ocena stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • Dokonywanie interwencyjnych wizji lokalnych budynku.
 • Zapewnienie usuwania pojawiających się awarii.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku, w tym książki obiektu budowlanego.
 • Opracowanie a następnie wdrożenie planu gospodarczego Wspólnoty według zasad wynikających z ustawy o własności lokali, a także późniejsze jego rozliczenie.
 • Windykacja należności przypadających dla Wspólnoty
 • Organizacja zebrań członków Wspólnoty w formie prezentacji multimedialnej (przygotowanie, prowadzenie, sporządzanie niezbędnych dokumentów, archiwizacja dokumentów z przebiegu spotkań).
 • Reprezentowanie Wspólnoty przed Urzędem Skarbowym, organami Administracji Państwowej i Sądami Powszechnymi z wykluczeniem zastępstwa procesowego.
 • Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa członków Wspólnoty na terenie nieruchomości,
 • Obsługa prawna nie obejmująca zastępstwa procesowego.

ETAP III – Długofalowe działania

 • Ułożenie planu konserwacyjnego nieruchomości.
 • Zorganizowanie prac konserwacyjnych na nieruchomości.
 • Zorganizowanie usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości przez profesjonalne i sprawdzone ekipy.
 • Działania zmierzające do pozyskania dodatkowych źródeł finansowania działalności Wspólnoty.

Są Państwo zainteresowani naszą usługą? Prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny, a nasz specjalista przygotuje szczegółową ofertę, dopasowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością przeznaczoną na wynajem

We współpracy z właścicielem lub współwłaścicielami nieruchomości oferujemy wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.

Świadczymy usługi w zakresie trzech podstawowych etapów:
ETAP I – Przygotowawczy

 • Przejęcie wszelkich dokumentów i informacji związanych z budynkiem przy pomocy sprawdzonych wzorów protokołów zdawczo - odbiorczych.
 • Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, infrastruktury, zabezpieczeń, kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń nieruchomości przy pomocy specjalistów z uprawnieniami budowlanymi.
 • Zbadanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz kontrola jego zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego.
 • Zawarcie w imieniu właściciela umów z dostawcami mediów lub kontrola już zawartych.
 • Zawarcie w imieniu właściciela umowy o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem nieruchomości oraz od ognia i innych zdarzeń losowych oraz następstw szkód wodno-kanalizacyjnych.
 • Zorganizowanie prowadzenia księgowości i rozliczeń z tytułu eksploatacji budynku.

ETAP II – Bieżąca praca

 • Zorganizowanie utrzymania w czystości nieruchomości oraz jej ochrony i ew. renegocjowanie dotychczas obowiązujących stawek wynagrodzenia firm.
 • Zapewnienie przeprowadzania okresowych i doraźnych przeglądów technicznych nieruchomości oraz ocena stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • Dokonywanie interwencyjnych wizji lokalnych budynku.
 • Zapewnienie usuwania pojawiających się awarii.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku, w tym książki obiektu budowlanego.
 • Opracowanie a następnie wdrożenie budżetu.
 • Windykacja należności czynszowych
 • Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenie nieruchomości.
 • Reprezentowanie właścicieli przed organami Administracji Państwowej i Sądami Powszechnymi z wykluczeniem zastępstwa procesowego.
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych dla właścicieli do celów podatkowych.
 • Obsługa prawna nie obejmująca zastępstwa procesowego.

ETAP III – Długofalowe działania

 • Ułożenie planu konserwacyjnego nieruchomości.
 • Zorganizowanie prac konserwacyjnych na nieruchomości.
 • Zorganizowanie usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości przez profesjonalne i sprawdzone ekipy.
 • Działania zmierzające do pozyskania dodatkowych źródeł dochodu.

Są Państwo zainteresowani naszą usługą? Prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny, a nasz specjalista przygotuje szczegółową ofertę, dopasowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Zarządzanie - pozostałe nieruchomości

Oprócz zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych oraz kamienicami czynszowymi oferujemy zarządzanie pozostałymi rodzajami nieruchomości. Obecnie oprócz wspólnot i kamienic obsługujemy placówki oświatowe, budynki biurowe oraz niektóre poznańskie forty. Zakres naszych czynności oraz związane z tym wynagrodzenie są kwestią indywidualnych ustaleń.

Ogólnie dzielimy zakres naszych czynności zarządczych na:

 • obsługę administracyjną,
 • obsługę prawną
 • obsługę księgową
 • obsługę techniczną

Są Państwo zainteresowani naszą usługą? Prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny, a nasz specjalista przygotuje szczegółową ofertę, dopasowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Zarządzanie najmem

W zastępstwie właściciela przygotowujemy lokal do wynajęcia
Nadzorujemy prace wykończeniowe w mieszkaniu, zapewniamy dostęp do sprawdzonych fachowców. Proponujemy możliwości doposażenia mieszkania w elementy wykończenia wnętrza (np. aneks kuchenny) podwyższając jego standard tak, aby przy minimalnym nakładzie finansowym z Państwa strony uzyskać pożądany efekt w postaci wysokiej ceny za najem lokalu.

Wyszukujemy i weryfikujemy najemców
Najemca zostanie przez nas wstępnie sprawdzony pod względem wiarygodności (np. stałe zatrudnienie, wysokość wynagrodzenia, zawód), tak aby zminimalizować ryzyko niewypłacalności.

Proponujemy sprawdzone wzory umów
Zawrzemy w Państwa imieniu umowę najmu według sprawdzonych w praktyce wzorów, należycie zabezpieczających Państwa interes jako strony wynajmującej. Zlecenie naszej firmie obsługi najmu lokalu mieszkalnego umożliwia ponadto zachowanie anonimowości właściciela lokalu w stosunku do najemcy lokalu.

Kontrolujemy dokonywanie wpłat czynszowych i eksploatacyjnych
Nadzorujemy terminowość dokonywania przez najemcę wpłat czynszu najmu dla właściciela lokalu i wszelkich innych opłat za korzystanie z przedmiotu najmu. Z końcem każdego miesiąca wystawiamy oficjalną informację o wysokości wpływów z najmu.

Rozliczamy najemcę po wygaśnięciu umowy
Po zakończeniu okresu najmu rozliczamy najemcę w zakresie korzystania z wody, prądu itd. Kontroli podlega również stan techniczny lokalu i jego elementów składowych. Kolejnym krokiem z naszej strony jest wyszukanie następnego najemcy.

W celu otrzymania oferty skontaktuj się z nami.


Zarządca administrator wspólnoty mieszkaniowej Poznań