Admico

Aktualności

Nowelizacja kodeksu cywilnego

25 grudnia 2014 wchodzi w życie znowelizowany Kodeks Cywilny. Zobacz najważniejsze zmiany.

NAPRAWA/WYMIANA WADLIWEJ RZECZY

W myśl nowych przepisów art. 560 KC każdy kupujący będzie mógł złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca – niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego –wymieni rzecz lub ją naprawi. Sprzedający może skorzystać z tego uprawnienia tylko raz, więc po jednokrotnej wymianie lub naprawie odstąpienie od umowy przez kupującego nie podlega dalszym ograniczeniom.

Nie zmienia się to, że kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Natomiast jeżeli kupującym jest konsument, to może on zamiast zaproponowanej przez sprzedawcę naprawy żądać wymiany rzeczy albo zamiast wymiany żądać naprawy – chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.

ROSZCZENIA SPRZEDAWCÓW

W znowelizowanym Kodeksie Cywilnym znajdą się dodatkowe uprawienia dla sprzedawców ujęte w dziale pt. „Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej”.

Zgodnie z tymi przepisami sprzedawca ma prawo do dochodzenia naprawienia szkody, którą poniósł w następstwie konieczności naprawy bądź wymiany rzeczy. Odpowiedzialność taką ponosić ma ten z poprzednich sprzedawców, wskutek którego działania lub zaniechania rzecz stała się wadliwa. Przepisy te dotyczą tylko sprzedaży z udziałem konsumentów, a roszczenia sprzedawcy przedawniają się po sześciu miesiącach. Okres przedawnienia rozpoczyna bieg wraz z dniem poniesienia przez sprzedawcę kosztów w wyniku wykonania uprawnień przez konsumenta.

RĘKOJMIA

Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem Cywilnym wydłużeniu ulegają terminy odpowiedzialności sprzedawcy z tytuły rękojmi, i tak sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

GWARANCJA

Nowy art. 577 § 1 KC będzie brzmiał w następujący sposób: „Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.” Oświadczenie gwarancyjne ma być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, a jeżeli to możliwe – w formie graficznej. Sam termin gwarancji nie ulega zmianie, co oznacza że wynosić będzie ona jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została wydana kupującemu.